อธิการบดี ม.ศรีปทุม ทำบุญวันคล้ายวันเกิด ถวายภัตตาหารเช้า-เพล พระสงฆ์ มจร.

UploadImage
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม บริจาคปัจจัยทำบุญเป็นค่าภัตตาหาร (เช้า-เพล) จำนวน 20,000 บาท เพื่อทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ณ อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

UploadImage

สำหรับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายคณะฯผู้แทน ซึ่งมี พระธรรมเมธีธรรมาจารย์ รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร. เป็นตัวแทนเจ้าภาพฝ่ายสงฆ์ และคุณลัฐิกา หวังสุขใจ ตัวแทนเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส ทำบุญตักบาตร ถวายอาหารเลี้ยงพระ ช่วงเช้าและเพล พระผู้บริหาร พระนิสิต และพระสงฆ์นานาชาติ จำนวนกว่า 320 รูป โดยมี พระเดชพระคุณพระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี เป็นประธานสงฆ์ ณ  อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

นอกจากนี้ภายในงาน ดร.บำรุง พันธุ์อุบล เลขาธิการเปรียญธรรมสมาคม แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ประพันธกร เพื่อมอบให้แก่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 14 กันยายน 2564
โดยมีบทประพันกร ดังนี้

รัชนีพรบวรมงคลทวี
๖๒ ปีศรีวรายุวัฒนชัย
๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
@@@@@
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
@@@@@@@@
รัชนีพร เพริศพรั่งพร้อม  ปภาสี
พงศ์ พุคยาภรณ์รุจี      จรัสฟ้า
เพิ่ม พุกกะมานศรี        ประเสริฐ
แสงส่องเลิศเลอหล้า    เลิศล้ำเลอมาน
@@@@@@@@
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์
กัลยากรสุนทรสารโชติชุ่ม
พุกกะมานอมรวงศ์คงคุ้ม
อธิการบดีศรีปทุมชุ่มชัชวาล
@@@@@@@@@
ขอพระไตรรัตน์ได้    อภิบาล
ขอเทพทวยประทาน    ปกป้อง
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาน     ประสิทธิ์
ขอพระโอมคุณคล้อง   คุปเฝ้ารัชนีพร
@@@@@@@@
โสตถิ เต โหตุ สัพพทา ขอความสวัสดิมงคลจงมีแด่
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
ในมงคลวารายุวัฒนชัยทุกเมื่อ
@@@@@@

ดร บำรุง พันธุ์อุบล
เลขาธิการเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ประพันธกร
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

UploadImage
 
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #ทำบุญวันเกิดอธิการบดี #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มจร.