SPU CARE จัดทำประกัน COVID -19 สำหรับนักศึกษา รหัส 64 และ นักศึกษาที่ลงทะเบียน S/63

UploadImage
 

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำประกันโควิด-19 ให้กับนักศึกษา รหัส 64 และ นักศึกษาที่ลงทะเบียน S/63 (ไม่ได้ลงทะเบียน 2/63) มีเงื่อนไขความคุ้มครองดังนี้ 

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)
ผลประโยชน์การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า* (COMA) โดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากไวรัส COVID-19 100,000
 


วันเริ่มคุ้มครอง :  17 กันยายน 2564 -1 กันยายน 2565 
ช่องทางติดต่อ :   Hot Line 1737 (24 ช.ม.) 083-989-8173, 091-890-5810 (จันทร์-ศุกร์ 9.00-17.00 น.)
แจ้งชื่อกรมธรรม์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชื่อ- นามสกุล และเลขบัตรประชาชนของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบกรมธรรม์ 

 

หลักฐานการเรียกร้องผลประโยชน์

นักศึกษาจะต้องแจ้งเคลมกับบริษัท TQM  รวมถึงส่งหลักฐานต่างๆให้บริษัทประกันฯ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ทราบผลการวินิจฉัย 

โดยใช้เอกสารดังรายการต่อไปนี้ 

1. แบบฟอร์มการเรียกร้องผลประโยชน์ที่กำหนดโดยบริษัท

2. ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา และวันที่ได้รับการวินิจฉัย

3. สำเนาแฟ้มประวัติการรักษาจากสถานพยาบาล

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. เอกสารอื่นๆ ที่บริษัทเรียกร้องเพิ่มเติมตามความจำเป็น (ถ้ามี)
 

ข้อมูลเพิ่มเติม* 

ภาวะโคม่า (Coma) หมายถึง การสลบหรือหมดความรู้สึกที่ได้รับการวินิจฉัยโดยอายุรแพทย์ หรือประสาทศัลยแพทย์ (Neurosurgeon) และตรวจพบลักษณะต่อไปนี้ครบทุกข้อ

1. ไม่มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกอย่างน้อย 96 ชั่วโมง

2. ต้องอาศัยเครื่องช่วยชีวิตเพื่อพยุงชีพ

3. ได้รับการประเมินว่าสมองถูกทำลายอย่างถาวร มีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างถาวร ภายหลัง 30 วันนับจากวันที่สลบหรือหมดความรู้สึก ทั้งนี้ไม่รวมถึงการสลบหรือหมดความรู้สึกที่มีสาเหตุโดยตรงจากกการดื่มสุราหรือการใช้ยาในทางที่ผิด (Drug abuse)