มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

UploadImage
 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน จัดการเรียนการสอน รูปแบบออนไลน์ทั้งหมด
ในภาคการศึกษาที่ 1/2564 จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะดีขึ้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง line scms student
หรือ โทร 02 558-6888
 
 
 UploadImage
 

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
           ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ยังมีความรุนแรง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 15 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2564  ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และฉบับที่ 17  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ระบุมาตรการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งการสอบ การฝึกอบรมหรือกิจกรรมใดที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยให้จัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564  ระดับปริญญาตรี บางเขน ดังนี้

1.ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย ตามตารางการเรียนการสอนที่กำหนดไว้ โดยยังคงความครบถ้วนของเนื้อหา สมรรถนะและผลลัพธ์การเรียนรู้ กรณีต้องจัดการเรียนการสอนชดเชย ต้องพิจารณาไม่ให้ทับซ้อนเวลากันกับรายวิชาที่นักศึกษาอาจมีเรียนในช่วงเวลาปกติ
2.ให้พิจารณาวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การสอบย่อย การมอบหมายงาน (Assignment) การทำข้อสอบที่บ้าน (Take-Home Exam) การจัดสอบแบบออนไลน์ การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติออนไลน์หรือระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยการมอบหมายชิ้นงานนั้นต้องคำนึงถึงปริมาณงานที่เหมาะสมไม่เป็นภาระมากเกินไปกับนักศึกษา
3.สำหรับรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือภาคสนามทุกรูปแบบ จัดให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะออกปฏิบัติงานหรือเรียนรายวิชาทดแทนตามข้อกำหนดหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือภาคสนาม ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง และให้พิจารณาจัดรูปแบบการฝึกปฏิบัติงาน การวัดประเมินผลที่เหมาะสม โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ หรือระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) ได้ และให้คณะ/วิทยาลัย และสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการดำเนินการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษามีความปลอดภัยและไม่ได้อยู่ในภาวะเสี่ยง

          ทั้งนี้   ให้คณบดีและอาจารย์ผู้สอนวางแผนการดำเนินการให้เหมาะสม และต้องแจ้งนักศึกษาทราบ ล่วงหน้า รวมทั้งสื่อสารให้นักศึกษาเข้าใจถึงความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และขอให้ติดตามข่าวสารและสถานการณ์ทางเว็บไซต์ www.spu.ac.th  กรณีมีเหตุเร่งด่วนสามารถติดต่อที่ Line SCMS ชื่อ http:// bit.ly/linescms  หรือ โทร 02-558-6888
 
ประกาศ ณ วันที่   3    สิงหาคม 2564
 
                                                                                                  (ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน)              
                                                                                     อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม