TRANSFORMATION DAY ONLINE ORIENTATION งานปฐมนิเทศออนไลน์ ถึงเวลา “แปลงกาย” สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของ DEKSPU64

UploadImage
 

DEK64 SPU ปฐมนิเทศได้แม้อยู่ที่บ้าน!!

TRANSFORMATION DAY งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปี64 ในรูปแบบออนไลน์ สนุกสนาน สร้างสรรค์   ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อทดแทนการจัดงานจริงๆที่ขณะนี้ไม่สามารถทำได้ตามมารตรการของประเทศ

น้องๆ เฟรชชี่ DEK SPU64 เตรียมตัวให้พร้อม ถึงเวลา “แปลงกาย” สู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ งานปฐมนิเทศออนไลน์  วันแปลงกาย @ SPU 21.08.2021
TRANSFORMATION DAY ONLINE ORIENTATIONUploadImage
UploadImage