ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2564

UploadImage
 

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประกาศรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 1 ก.ค. – 31 ส.ค. 64
คุณสมบัติ

  • มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
  • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาม.ปลาย ของสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดนมิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน
ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่
งานการผ่อนผันและศึกษาวิชาทหาร(รด.) ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501  โทรศัพท์ 02 579 1111 ต่อ 2630,2162
หลักฐานการสมัคร
  • ใบสมัคร (ทบ.349-001) ติดรูปถ่าย 3x4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดามารดา หรือผู้ปกครอง(ขอได้ที่ทำงานวิชาทหาร)
  • หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท.(ขอได้ที่งานวิชาทหาร)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  • หลักฐานการศึกษา รบ.1
  • ใบรับรองการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำบังสำรองกำหนด
สอบถามเพิ่มเติม : อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ โทร.081 638-2106
 
 UploadImage