ขอขอบคุณ! ร้านมักส์ แอนด์ คัปส์และกัลยาณมิตร สนับสนุนอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม บุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ กทม.-ศรีปทุม

UploadImage
 

วันนี้ (9 มิ.ย 64) คุณชิดชัย - คุณพิมรา ทวีพานิชย์ ร้านมักส์ แอนด์ คัปส์และกัลยาณมิตร ร่วมมอบอาหาร ขนมและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ บางเขน กทม.โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี ร่วมเป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 กทม-ศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งทีมงานทุกท่านๆ ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ด้วย   

UploadImage
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ถุงมือยาง หน้ากากอนามัย เป็นต้นเพื่อสนับสนุน ทีมอาสาสมัครและบุคลากรทางการแพทย์ และบริการประชาชน ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย (มหาวิทยาลัยศรีปทุม - โรงพยาบาลตากสิน) ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ ท่านสามารถติดต่อแจ้งความประสงค์การบริจาคได้ที่ ศูนย์น้ำใจ : คุณทัศนีย์ โทร.08 -16343903  คุณเสาวณีย์ / โทร. 08 5808 7137 หรือ อ.เปรมจิต โทร. 08 -17513990

UploadImage

#ศูนย์ฉีดวัคซีนกทมศรีปทุม #ABC #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #SPU #ศรีปทุม #DEK64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง