ร่วมยินดี! อาจารย์บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม รับประกาศนียบัตรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม จ.ปทุมธานี

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสเข้ารับมอบใบประกาศนียบัตร จากนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ที่ให้เกียรติเป็นประธานมอบ ในฐานะผู้สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโครงการยกระดับกลุ่มสตรีสร้างโอกาสผ่านการพัฒนาสไบมอญสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ประชาชนที่เจ้าร่วมโครงการในหัวข้อ “การทำแผนธุรกิจ ฉบับสร้างตัวด้วยทุนความคิดและกการทำแผนการขาย ฉบับสร้างตน ในพื้นที่เชิงพาณิชย์สร้างธุรกิจอย่างมีคุณภาพ”ณ วัดโบสถ์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage