SPU ร่วมประชุม อว.ส่วนหน้าอยุธยา พัฒนาพื้นที่

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเครื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อว.ส่วนหน้า) เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงาน อว.ส่วนหน้าในการทำงานร่วมกับจังหวัดและชุมชน ผู้ร่วมประชุมจากทั้งอุดมศึกษา ส่วนราชการจังหวัด และภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างมาก นับว่าเป็นประโยชนต่อการพัฒนาพื้นที่เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากจะเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นมืออาชีพแล้วยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน และสังคม
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage