พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เสริมศักยภาพ Cold Chain Logistics ไทย

UploadImage
 

UploadImage
ทีมคณาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เข้าร่วมสัมมนา “พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ เสริมศักยภาพ Cold Chain Logistics ไทย” เพื่อยกระดับระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพ พร้อมรับการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการขนส่ง การผลิต และการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain) เพื่อส่งเสริมการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายโลจิสติกส์ห่วงโซ่ความเย็น (Cold Chain Logistics) และพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารของไทยให้มีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยบนทองถนน พร้อมรับการพัฒนาอุตสาหกรรมบริการที่ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า เมื่อ 25กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ