กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ "พื้นที่นวัตกรรมใหม่" ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)

UploadImage
 

คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ คณบดี และทีมผู้บริหาร อาจารย์ นำนักศึกษาชั้นปีที่1-3 ศึกษาดูงานนอกสถานที่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "พื้นที่นวัตกรรมใหม่" ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ "พื้นที่นวัตกรรมใหม่" ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EECi ตามอุตสาหกรรม New S-curve ตลอดจนได้เรียนรู้จากตัวจริง ประสบการณ์จริง ผ่านสถานประกอบการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน  ระหว่างวันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดระยอง