ส่องการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ หลักสูตรฯ ม.ดัง ฝังความรู้ความเชี่ยวชาญ-ทำงานเป็น เน้นความคิดสร้างสรรค์

UploadImage
 

โลกการเรียนรู้ในปัจจุบันความรู้ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงในห้องเรียน  เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการศึกษาจำเป็นต้องปรับรูปแบบการเรียนรู้เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของคนรุ่นใหม่ และเมื่อสำรวจเทรนต์ของสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 ด้าน การพัฒนาการเรียนรู้ข้ามศาสตร์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ข้ามคณะของตนเอง 

UploadImage

นอกจากการสร้างความรู้มากกว่าศาสตร์เดียวให้กับนักศึกษา การเพิ่มองค์ความรู้และสิ่งที่จำเป็นสำหรับบัณฑิตในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในการพัฒนา และ เป็นการขยายกรอบการจ้างงานให้กับนักศึกษาเมื่อจบการศึกษาไป ในอดีตที่ผ่านมา การเรียนสาขาการจัดการโรงแรมและไมซ์ เพื่อให้บัณฑิตจบและได้มีโอกาสเข้าทำงานในโรงแรมชั้นนำ แต่ ณ ปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อการทำงาน คือความรู้เพียงด้านเดียว การเรียนรู้ในศาสตร์อื่น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานได้เพิ่มมากขึ้น

UploadImage

เด็กการโรงแรมสามารถเลือกเรียน รายวิชาด้านบริหารธุรกิจ หรือ นิเทศศาสตร์ได้ ในช่วงหลายปีการศึกษาที่ผ่านมา นักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย เลือกเรียนรายวิชาโทหมวดกลุ่มเบเกอรี่และการประกอบอาหาร ประกอบไปด้วยรายวิชา ธุรกิจร้านกาแฟ ขนมอบ ขนมไทย อาหารว่าง และแกะสลักผักและผลไม้ โดยที่ผู้สอนทำหน้าที่เป็น โค้ช ในการให้คำแนะนำในด้านองค์ความรู้และให้นักศึกษาแสดงศักยภาพของตนออกมา เห็นได้ว่าการที่นักศึกษามีความรู้ในเรื่องของศิลปะ การใช้สีทำให้สามารถคิดงานสร้างสรรค์ออกมาได้ดี และการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีความหลากหลายในกลุ่มเดียวกัน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและการเรียนรู้ร่วมกันได้เพราะทุกคนต่างเป็นครูซึ่งกันและกัน 

UploadImage

การออกแบบกระบวนการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยศรีปทุม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนในโลกยุคใหม่ นอกจากการเรียนรู้ที่มากกว่าการเข้าห้องเรียนฟังบรรยาย และสอบกลางภาคปลายภาคเก็บคะแนน จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นการเรียนในรูปแบบลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรม การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม อีกทั้งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ล่วงหน้าและทบทวนบทเรียน ผู้สอนจะทำการใส่ข้อมูลเนื้อหาการเรียนการสอน และบันทึกการเรียนการสอนไว้ในระบบ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทบทวนเรียนรู้ในเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในภายหลัง ด้วยการพัฒนาปรับปรุงสม่ำเสมอทำให้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับต้นๆของประเทศที่คนรุ่นใหม่มั่นใจในการเข้าศึกษามาอย่างต่อเนื่อง

UploadImage

UploadImage

UploadImage
 
บทความ โดย  
อาจารย์พีรยา สุขกิจเจ หัวหน้าสาขาวิชาการโรงแรมและไมซ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม