SPU สร้างโอกาสให้นักศึกษา! จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 (ออนไลน์)

UploadImage
 

UploadImage

วันนี้ (6 ส.ค.63) ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สร้างโอกาสให้นักศึกษาปีสุดท้ายได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 36 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ ร่วมให้โอวาทพร้อมคำแนะนำในการออกปฎิบัติงานสหกิจศึกษาแก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ ในหัวข้อ "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในยุค New Normal" โดย ผศ.ดร.ธริณี มณีศรี คณะบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ผ่าน Zoom ออนไลน์ แก่นักศึกษา SPU ที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage