ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนด้านศิลปะการแสดง ประจำปีการศึกษา 2563

UploadImage
 

 
โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่มีความสามารถมาถึงแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครคัดเลือกขอรับทุนการศึกษา
ประเภทส่งเสริมเยาวชนทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563
ซึ่งเรียนฟรีตลอดหลักสูตร โดยกำหนดการมีดังนี้
 
•  เปิดรับสมัครและส่งใบสมัคร                                ตั้งแต่วันนี้จนถึง  24 เมษายน 2563
•  สอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนการศึกษา                     *27 - 30 เมษายน 2563
•  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนและลงทะเบียน              *18 – 22 พฤษภาคม 2563
•  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                                      *พฤษภาคม 2563
•  เปิดเทอม ภาค 1-1 / 2563                                 1 มิถุนายน 2563
 
เอกสารประกอบการสมัครคัดเลือก

1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา ขนาด A4 จำนวน 2 ฉบับ
6. ประวัติการทำงาน จำนวน 1 ชุด
7. Portfolio จำนวน 1 ชุด
8. เอกสารประกอบการพิจารณาทุนอื่นๆ เช่น ผลงาน ใบประกาศเกียรติบัตรต่างๆ ที่เคยได้รับ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.spu.ac.th/scholarship/47

สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่ อีเมล์ jarunya.so@spu.ac.th หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  02-5791111 ต่อ 1118 มือถือ 062 5652514*หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสม