ม.ศรีปทุม เชิญชวนร่วมงานเปิดวิทยาลัยใหม่ SPU’s British College

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดวิทยาลัยใหม่ SPU’s British College ร่วมมือกับ University of WOLVERHAMPTON ประเทศอังกฤษ และ Pearson จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 3 in 1 ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาตรี 2 ใบ และ Diploma 1 ใบ ภายใต้ระบบและมาตรฐาน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ในโอกาสนี้ขอเชิญสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติร่วมงานแถลงข่าว เปิดตัว SPU’s British College ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 -15.30 น. ณ Convention Room 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
เวลา 13.30 น.  สื่อมวลชนลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
เวลา 14.00 น.  พิธีกรกล่าวต้อนรับ
เวลา 14.05 น.  ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน
เวลา 14.15 น.  การเสวนาในหัวข้อ  “การเรียนรู้ในยุค 5G”
                    โดย ผศ. ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                         นายภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ (ไอซ์)
                          นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4
                          นางสาวเจนจิรา จันทรศร  (เจน)
                          นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 4
                         ผู้แทนจาก pearson กล่าวถึงความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                          ดำเนินรายการ โดย  
                         ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย  หัวหน้าสาขาวิชาสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
                          ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์   หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ             
เวลา 15.00 น.  พิธีรับมอบ Certificate โดยผู้แทนจาก pearson
เวลา 15.15 น.  มอบของที่ระลึกและถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา 15.30 น.  จบงาน (สัมภาษณ์ตามอัธยาศัย)