บรรยากาศการการสอนแบบบูรณาการรายวิชา EBC231 ทักษะการฟังและการพูดทางธุรกิจ

UploadImage
 

       บรรยากาศการการสอนแบบบูรณาการรายวิชา EBC231 ทักษะการฟังและการพูดทางธุรกิจ นำโดย ดร.ไพบูลย์ สุขวิจิตร บาร์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ดร.วิลาสินี  ดาราฉาย  A.Nika Sarmiento และ A.Oscar Jr.Malicad อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ ทางทีมผู้สอนพยายามเตรียมการสอน กิจกรรม ปรับการเรียนการสอน สร้างบรรยากาศการเรียน ให้ กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการปลูกฝัง soft skills ให้ นศ หา inspirational quotes เรื่องจาก news เกร็ดความรู้ สอนแบบใช้ project ให้ฝึก drill การพูด เน้นท่องศัพท์ และเริ่มจากการปลูกฝัง soft skills ให้ นศ หา inspirational quotes เรื่องจาก news เกร็ดความรู้ สอนแบบใช้ project ให้ฝึก drill การพูด เน้นท่องศัพท์และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 70-100% ในห้องเรียน