ม.ศรีปทุม เชิญชวนร่วมงานและนำเสนอผลงานบทความ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 SPUCON2019

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562
เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0”
The 14th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2019)
: Research and Innovations for Thailand 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2562
ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
ขอเชิญสนใจลงทะเบียนร่วมงานและนำเสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2562  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ SPUCON2019  http://spucon.spu.ac.th
ดูกำหนดการ คลิกที่นี่ 
 
อัตราค่าลงทะเบียน              
1. ผู้นำเสนอบทความภาษาไทย                     3,500 บาท
2. ผู้นำเสนอบทความภาษาอังกฤษ                 150 ดอลล่าร์สหรัฐ (US dollar)
3. ผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน          500 บาท
 
กำหนดการส่งผลงาน
1 กรกฎาคม -  31 ตุลาคม 2562              
ส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา ไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ A4
(ตามรูปแบบการพิมพ์ Proceedings ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
2 กรกฎาคม - 15 พฤศจิกายน 2562               
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้เขียนปรับแก้บทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
29 พฤศจิกายน 2562          
ประกาศผลบทความที่ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนำเสนอ
(ผ่านเว็บไซต์ของการประชุมวิชาการ)
2 ธันวาคม - 9 ธันวาคม 2562          
ผู้นำเสนอส่งไฟล์ PowerPoint นำเสนอบทความ (ระยะเวลา 15 นาที)
19 ธันวาคม 2562       
วันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON2019)
 
สอบถาม โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1331, 1252, 1155