ม.ศรีปทุม ผนึก 3 สมาคม AIAT & ATCI & Thai IOT MOU ร่วมสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จับมือ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที MOU ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนา Thailand 4.0
 
UploadImage

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ,สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย และสมาคมไทยไอโอที  โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม , ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU กับศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย(AIAT) ,คุณพิชิต วิวัฒน์รุจิราพงศ์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) และ คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์  นายกสมาคมไทยไอโอที (Thai IOT) เพื่อร่วมกันสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ ณ ห้อง Board Room  อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

UploadImage

ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย รวมถึงการสร้างการเรียนรู้ให้กกับนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ SPU  ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงในวิชาชีพแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตบัณฑิตทางภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในตลาดแรงงาน และสร้างความได้เปรียบให้กับนักศึกษาได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มมาขึ้น

UploadImage

ผศ.ดร.ธนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะฯ จึงได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ 3 สมาคม (AIAT ,ATCI ,Thai IOT) ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีทักษะในเชิงลึก สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาที่นักศึกษาสนใจเพิ่มเติมจากองค์ความรู้ขั้นพื้นฐานของหลักสูตรและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของนักศึกษาในการได้รับการจ้างงานภายหลังสำเร็จการศึกษาต่อไปด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage