ม.ศรีปทุม ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก 2562

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท-เอก) ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562  ปฐมนิเทศแยกหลักสูตร เวลา 10.00 น. ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) และปฐมนิเทศรวมทุกหลักสูตร เวลา 12.30 น. ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.   
นักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
 
กำหนดการ
เวลา 10.00 น.   ปฐมนิเทศแยกหลักสูตร ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 11-1003
ป.โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้อง 11-1003             
คณะบัญชี             
ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบัญชี ห้อง 11-1104
ป.โท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ห้อง 11-1103
คณะนิติศาสตร์    
ป.เอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต  ห้อง 11-1201
ป.โท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11 ชั้น 1 โซน C
คณะวิศวกรรมศาสตร์         
ป.เอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา อาคาร 11-12A08
ป.โท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม   
ป.โท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน อาคาร 11-12A04
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน           
ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อาคาร 11-1107
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ              
ป.เอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา อาคาร 11-12A02
ป.เอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  อาคาร 11-12A03
ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต อาคาร 11-1101
ป.โท หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต  อาคาร 11-1108
ป.โท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต อาคาร 11-1208

เวลา 12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 12.30 น.    นักศึกษาทุกหลักสูตร ลงทะเบียนปฐมนิเทศรวมทุกหลักสูตร อาคาร 1 ชั้น 6
เวลา 13.00 น.    ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมและบัณฑิตวิทยาลัย
เวลา 13.20 น.    ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                      กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
เวลา 13.30 น.    คณบดีและผู้บริหาร ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นบนเวที กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
เวลา 13.40 น.    การบรรยายพิเศษ
                      “Mindset For Success  ความสำเร็จไม่ยากอย่างที่คิด”
                      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรนรินทร์ เมธีกุล
                      - ผู้อำนวยการ The Center of Excellence for Human Capital Development
                       ศูนย์ความเป็นเลิศนานาชาติเพื่อการพัฒนาทุนมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์
                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                      - อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 16.40 น.    พิธีบายศรีสู่ขวัญ ฝากตัวเป็นศิษย์
เวลา 17.30 น.    ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ถ่ายภาพรวมกัน
                                   
หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม