ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี'62 รอบ 2

UploadImage
 

        มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ปฐมนิเทศแยกคณะ) รอบ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 18  สิงหาคม 2562  ระหว่างเวลา 07.30 – 16.00 น. (กำหนดเวลานัดหมายขึ้นอยู่กับคณะที่นักศึกษาสังกัด) ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.  สำหรับระเบียบการแต่งกาย นักศึกษาภาคปกติ แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายสุภาพ  
        ทั้งนี้การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ 2 จะทำการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ในแต่ละคณะ เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 รอบ 1 เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา  โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศ ในรอบ 2 (ปฐมนิเทศแยกคณะ) มีดังนี้
 
วันที่ 14 สิงหาคม 2562     
คณะนิเทศศาสตร์  

10:00 – 10:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
10:30 - 12:00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ   ณ ห้องสาขาศิลปะการแสดง อาคาร 9 ชั้น 1 
 
คณะดิจิทัลมีเดีย   
08:00 – 08:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
09:00 – 16:00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ  Auditorium#1 อาคาร 11 ชั้น 14
 

วันที่ 15 สิงหาคม 2562     
คณะนิติศาสตร์     

08:00 – 08:30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  
09:00 – 11:00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 ชั้น 4  
 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   
10:00 – 10:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
10:30 - 12:00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ Auditorium#1 อาคาร 11 ชั้น 14

คณะบริหารธุรกิจ  
09:00 – 09:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
09:30 - 14:00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะณ ห้อง smart classroom และ ห้อง 903 – 906 อาคาร 9 ชั้น 9
 
วิทยาลัยนานาชาติ

08:00 – 08:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
08:30 - 16:00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้องเลาจน์ วิทยาลัยนานาชาติ อาคาร 11 ชั้น 8
 
คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม       
09:00 – 09:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
09:30 - 16:30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ Briefing Room อาคาร 11 ชั้น 3 
 
วิทยาลัยการบินและคมนาคม
08:00 – 08:30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว
08:30 - 14:00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ ห้อง Convention # 1  อาคาร 11 ชั้น 4
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ  
08:00 – 09:00 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
09:00 – 13:00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ บัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A

คณะวิศวกรรมศาสตร์         
10:00 – 10:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
10:30 - 12:00 น.    ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์
 
วันที่ 16 สิงหาคม 2562      
คณะศิลปศาสตร์  
 
13:00 – 13:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
13:30 – 16:00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ อาคาร 11 ชั้น 1 โซน A 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    
09.00 - 09.30 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว
09.30 - 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ ห้อง SOA Playground (5-202) อาคาร 5 ชั้น 2
 
วันที่ 18 สิงหาคม 2562     
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

08:00 – 08:30 น. นักศึกษาใหม่รายงานตัว
08:30 – 15:00 น. ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 9 ชั้น 10 ห้อง 1004, 1005

คณะบัญชี
ปฐมนิเทศภาคเช้า

08.30 - 12.00 น. นักศึกษาใหม่ภาคปกติ  หลักสูตร 3 ปีครึ่ง และหลักสูตร 1 ปี ครึ่ง 
                       ปฐมนิเทศห้อง Auditorim 1 ชั้น14 อาคาร11
เข้าร่วมกิจกรรมการ
                        การแต่งกาย : สวมชุดนักศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ปฐมนิเทศภาคบ่าย:
12.30 -16.30น.     นักศึกษาใหม่ภาควันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตร 3 ปี ครึ่ง และภาควันอาทิตย์ หลักสูตร 2 ปี
                        ปฐมนิเทศห้อง Auditorium 1 ชั้น14 อาคาร 11
                        การแต่งกาย : สวมเสื้อขาว กางเกงหรือกระโปรงสีสุภาพ
                     

การแต่งกาย  :   นักศึกษาใหม่'62 คณะต่างๆ   
นักศึกษาภาคปกติ  แต่งชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ  
นักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายสุภาพ
*หรือแต่งกายตามระเบียบที่คณะที่นักศึกษาสังกัดแจ้ง