ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2562 ภาคปกติ

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (นักศึกษา ภาคปกติ) ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. แก่นักศึกษาใหม่ 10 คณะ และ 4 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยนานาชาติ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหาร คณะศิลปศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบัญชี และคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 (ภาคเสาร์-อาทิตย์)  มีกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16 สิงหาคม 2562 (รายละเอียดกำหนดการวันเวลา ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) 

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
1. วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
07.30 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ บริเวณหน้าเวที ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ (บ่าย) ณ อาคาร อเนกประสงค์
                         **ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 903 -905
 
2. วิทยาลัยการบินและคมนาคม
07.30 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ บริเวณชั้น 1 หน้าห้องรองอธิการบดี อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
13.00 – 15.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ (บ่าย) ณ Convention 2 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
 
3. วิทยาลัยนานาชาติ
07.30 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ห้องเลาจน์นานาชาติ ชั้น 8 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13.00 – 15.00 น.   **ปฐมนิเทศแยกคณะ (บ่าย) ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 8 ห้องเลาจน์นานาชาติ
 
4. คณะนิติศาสตร์
07.30 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ชั้น 7 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13.00 – 15.00 น.    **ปฐมนิเทศแยกคณะ (บ่าย) ณ อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 10 ห้อง 1002 
 
5. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
07.30 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13.00 – 15.00 น.   **ปฐมนิเทศแยกคณะ (บ่าย) ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
                            ปฐมนิเทศแยกสาขา อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 10 ห้อง 1004-1006 และ ห้องประชุม 80 ที่นั่ง
 
6.คณะนิเทศศาสตร์
07.30 – 08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ด้านหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10)
08.30 – 09.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
09.00 – 11.30 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
13.00 – 15.00 น.   **ปฐมนิเทศแยกคณะ (บ่าย) ณ Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
                            ปฐมนิเทศแยกสาขา  ห้องของคณะนิเทศฯ
 
7. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5) ฝั่งโรงอาหารร้อน
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า) ณ ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)  
12.00 – 12.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
12.30 - 15.00 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ บริเวณ ชั้น L ฝั่งห้องการเงิน ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า) ณ Auditorium 2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  
12.00 – 12.30 น. ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ ห้อง 701-706 ชั้น 7 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  
12.30 - 15.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
                        พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
9. คณะบริหาร
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคารอเนกประสงค์
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า) ณ อาคารอเนกประสงค์
                        ปฐมนิเทศแยกสาขา  ณ ห้อง 903-905 / Smart Classroom ชั้น 9 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
12.00 – 12.30 น.  ห้องประชุมคณะบริหาร
12.30 - 15.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
                        พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
10. คณะศิลปศาสาตร์
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ  ชั้น 1 Zone C อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า)
12.00 – 12.30 น.  ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ ห้อง 909 ,912,913 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  
12.30 - 15.00 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
                         พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
 
11.คณะดิจิทัลมีเดีย
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9)
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะและสาขา (เช้า)
12.00 – 12.30 น.  *** นศ.รวมตัว  ณ ชั้น 1 Zone A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)  
12.30 - 15.00 น.   นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
                         พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
 
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์    
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ฝั่งซุ้มไฟฟ้า 3 ปี ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า) ณ Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
12.00 – 12.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
12.30 - 15.00 น.    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
13. คณะบัญชี
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ มุขหน้าร้านกาแฟ ชั้น 1 อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า)  ณ Theater room ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
12.00 – 12.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
12.30 - 15.00 น.  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
14. คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
07.30 -  08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ ด้านหลัง  อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)ฝั่งห้องพักคนขับรถเก่า
08.30 – 11.30 น.  **ปฐมนิเทศแยกคณะ (เช้า) ณ Briefing Room ชั้น 3 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) 
12.00 – 12.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ บัวหลวง แกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข  พุคยาภรณ์ (อาคาร 1)
12.30 - 15.00 น.    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
 
การแต่งกาย  :   นักศึกษาภาคปกติ แต่งเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
                     นักศึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบ หรือแต่งกายชุดสุภาพ