เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา เทอม 2/2562 ปีการศึกษา 2562

UploadImage
 

UploadImage
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
เทอม 2/2562 ปีการศึกษา 2562


• เปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2562 

ค่าเล่าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
คลิก https://www.spu.ac.th/pages/feemaster

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาเอก
(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คลิก

• วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก


ระดับปริญญาโท
(ภาคปกติ และภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) คลิก
- การตลาดเชิงกลยุทธ์ 
- บูรณาการการจัดการธุรกิจ 
- การจัดการโลจิสติกส์และโช่อุปทาน (วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน)

(วันอาทิตยวันเดียว)
• หลักสูตรการจัดการองค์การสมัยใหม่มหาบัณฑิต (M.Org.M) คลิก
- จิตวิทยาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- การจัดการธุรกิจสื่อและดิจิตัล (คณะนิเทศศาสตร์)
- การจัดการธุรกิจความปลอดภัยทางการบินและการคมนาคม (วิทยาลัยการบินและคมนาคม)

(ภาคเสาร์-อาทิตย์)
• หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คลิก
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิก
• หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คลิก
• หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และการสอน คลิก


สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 11
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-17.00 น.