ศรีปทุมโชว์จุดเปลี่ยนอนาคตการศึกษาด้วยการเรียนแบบบูรณาการ

UploadImage
 

ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย หัวหน้าสาขา คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ของ คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และวิทยาลัยโลจิสติกส์และ ซัพพลายเชนส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดให้มีการวัดผลการเรียนการสอนนักศึกษาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ผ่านโครงการ Idea market โดยการบูรณาการความรู้ทั้งหมดที่เรียนมา 1 ภาคการศึกษาทำโครงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของขวัญปีใหม่
 
นักศึกษาต้องใช้ความรู้ที่เรียนมา สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จริง ทำการตลาดและจำหน่ายจริง จากนั้นนำเสนอให้คณะกรรมการให้คะแนน โดยมีคณะกรรมการภายในและเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คือ คุณศตานันท์ ล้อเพ็ญภพ นักส่งเสริมนวัตกรรม  กลุ่มงานเครือข่ายเยาวชน สำนักกงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ คุณสุดารัตน์ กลิ่นเจริญ  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ ธนาคารออมสิน มาร่วมวิพากษ์และแนะนำ
 
“ การมีคณะกรรมการภายนอกมาร่วมด้วยเป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะความคิดเห็นและคำชี้แนะ เป็นสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้เด็กจะได้รู้สภาพความเป็นจริงของธุรกิจภายนอก เด็กจะได้นำมาประยุกต์รวมกับการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนเข้าสู่อุตสาหกรรมจริง”