ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 รอบ 2

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (ปฐมนิเทศแยกคณะ) รอบ 2 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ทั้งนี้การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รอบ 2 จะทำการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาใหม่ในแต่ละคณะ เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 รอบ 1 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  โดยมีกำหนดการปฐมนิเทศ ในรอบ 2 (ปฐมนิเทศแยกคณะ) มีดังนี้
 
1. ว.โลจิสติกส์และซัพพลายเชน
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 5 ชั้น 1 หน้าเวที
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร อเนกประสงค์
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร อเนกประสงค์  
              ปฐมนิเทศแยกภาค เสาร์-อาทิตย์  ณ อาคาร 9 ชั้น 9 ห้อง 905
 
2. คณะศิลปศาสตร์
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ด้านห้องวิชาการ
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 1 ห้องบัวหลวง
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 1 ห้องบัวหลวง 
             ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ  อาคาร 11 ห้อง ชั้น 9  ห้อง 909, 912, 913
 
3.คณะนิติศาสตร์
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้องปัทมา
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 4  ห้องปัทมา
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 1 ชั้น 4  ห้องปัทมา
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
4. คณะนิเทศศาสตร์
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ ด้านหน้าอาคาร 10
10.30 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 9 ชั้น 1 สาขาศิลปะการแสดง
10.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะและสาขา ณ ณ อาคาร 9
              ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 9
 
5. คณะสถาปัตย์ฯ
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 5 ชั้น 1  ฝั่งโรงอาหารร้อน            
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 5  ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2 
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 5  ห้องเพลย์กราวน์ ชั้น 2 
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
6. ว.การบินและคมนาคม
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว  ณ อาคาร 1 ชั้น 1 ฝั่งหน้าห้อง รองวิรัช
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 11  ชั้น 3  ห้อง Theater Room
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11  ชั้น 3  ห้อง Theater Room  
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ 
 
7. คณะบริหาร
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ชั้น 1 ตรงข้ามร้าน Jetaime coffee (ร้านเฌอแตม)
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 11 ชั้น 4 Convention #2
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น 4 Convention #2   
              ปฐมนิเทศแยกสาขา  ณ อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 802 - 803  และชั้น 9 ห้อง 902,903,904
 
8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร11 ชั้น 1  Zone C 
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ  อาคาร11 ชั้น 1  Zone C 
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 1  Zone C
              ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 11 ชั้น 9 ห้อง 901,902,903
 
9. คณะดิจิทัลมีเดีย
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 11 ชั้น 1  ซุ้มคณะดิจิทัลมีเดีย
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง Convention #1 
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะและสาขา ณ อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง Convention #1 
             **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
10. วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 11 ชั้น 1  Zone A 
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ  อาคาร11 ชั้น 1  Zone A 
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร11 ชั้น 1  Zone A 
             ปฐมนิเทศแยกสาขา ณ อาคาร 11 ชั้น 7 ห้อง 701,702, 706,707
           
11.วิทยาลัยนานาชาติ
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 11 ชั้น 8  Student Lounge
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ  อาคาร 11 ชั้น  8  Student Lounge
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ อาคาร 11 ชั้น  8  Student Lounge
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
12. สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว   ณ อาคาร 11 ชั้น 3  Building Room
10.00 น.  นักศึกษาใหม่พร้อมกัน ณ อาคาร 11 ชั้น 3  Building Room  (ความจุ 50 คน)
10.30 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ  ณ อาคาร 11 ชั้น 3  Building Room  
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
13.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปฐมนิเทศแยกคณะ วันเสาร์ที่ 18 ส.ค. 61
09.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์
10.00 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ  อาคารอเนกประสงค์
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
14.  คณะบัญชี 
ปฐมนิเทศแยกคณะ วันเสาร์ที่ 25 ส.ค. 61
08.00 น.  นักศึกษาใหม่รายงานตัว ณ อาคาร 11 ชั้น 14  ห้อง Auditorium #2 
09.15 น.  ปฐมนิเทศแยกคณะ ณ อาคาร 11 ชั้น 14  ห้อง Auditorium #2 
              **กรณีมีแยกสาขา หรือกิจกรรมอื่นๆ
 
ทั้งนี้ การแต่งกายเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาภาคปกติ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ  สำหรับนักศึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ แต่งกายชุดนักศึกษาที่ถูกต้องหรือแต่งกายชุดที่สุภาพ โดยกำหนดการปฐมนิเทศอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สอบถามเพิ่มเติมจากคณะที่นักศึกษาสังกัด โทร. 0 2579 1111