ทำไมต้องมหาวิทยาลัยศรีปทุม "คุณวิฑูรย์ ศุภประกฤต กรรมการบริหาร บจ.เขาใหญ่พานอรามา "

UploadImage
 

UploadImage


คุณวิฑูรย์ ศุภประกฤต
กรรมการบริหาร บจ.เขาใหญ่พานอรามา
และที่ปรึกษา บจ. เอ็กเซลเลนท์ บิสเน็ส แมเนจเม้นท์

ทุกคนจะได้เรียนรู้หลักการทำงานวิจัย ในระดับปริญญาเอกที่ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนวิชาการในชั้นเรียนจนครบ จนเชี่ยวชาญชำนาญการวิเคราะห์ สามารถสร้างกรอบแนวคิดดีๆ ในการวิจัยของตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา เพื่อให้ทุกคนจบปริญญาเอกบริบูรณ์ได้เพิ่มพูนปัญญา และนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ
--------------------

D.B.A.
DOCTOR OFBUSINESS
ADMINISTRATION
SRIPATUM UNIVERSITY


UploadImage