ประลองกึ๋น!! การวางระบบบัญชี นศ.หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ม.ศรีปทุม สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

UploadImage
 

UploadImage

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการแข่งขัน “การออกแบบระบบบัญชีของภาคธุรกิจ” เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถจากแนวคิดหลักการปฎิบัติการวางระบบบัญชีที่ได้เรียนมา นำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบบัญชีกับสถานประกอบการจริง อันจะเป็นการฝึกประสบการณ์ตรงสู่การเป็นนักบัญชี SPU คุณภาพยุคดิจิทัล

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดการแข่งขัน การออกแบบระบบบัญชีของภาคธุรกิจ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน อาทิ คุณอนุนุช วรรณสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและผู้สอบบัญชีภาษีอากร(TA) บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์ไกรวิทย์ หลีกภัย ที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชี และ ดร.สุรีย์ โบษกรนัฏ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไทยพาณิชย์ ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบระบบบัญชีของสถานประกอบการเพื่อเป็นแนวทางปฎิบัติสู่ความเป็นนักบัญชีคุณภาพยุคดิจิทัล ณ ห้องเรียน 11-1103 ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

ดร.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ระบบบัญชีถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นอกจากจะเป็นแหล่งข้อมุลสำหรับผู้บริหารเพื่อใช้ในการประเมินผลและวางแผนการดำเนินงานของกิจการแล้ว ระบบบัญชีที่ดีต้องสามารถจัดทำรายงานทางการเงินที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ ถูกต้องเชื่อถือได้และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยและระบบบัญชีที่ดีจะต้องควบคู่ไปก้บการควบคุมภายในที่ดี เพื่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการไม่ให้ได้รับความเสียหายทั้งจาการนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนในทางมิชอบ

UploadImage

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการออบแบบระบบบัญชี จึงจัดให้กลุ่มนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี ทำการแข่งขันออกแบบระบบบัญชีของธุรกิจในครั้งนี้ขึ้น
เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการออกแบบระบบบัญชีประยุกต์ใช้กับสถานประกอบการจริง และสามารถนำแนวคิดหลักการปฎิบัติการวางระบบบัญชีไปประยุกต์ใช้กับองค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอผลงานการออกแบบระบบบัญชีของนักศึกษาอีกด้วยดร.พิเชษฐ์ กล่าว

UploadImage