ม.ศรีปทุม จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 นับเป็นบัณฑิตรุ่นที่ 46  โดยได้รับเกียรติจาก  รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต และนายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี กล่าวรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ 10 -11 มีนาคม 2561 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ
 
UploadImage

รองศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิต  กล่าวว่า ปัจจุบันนี้  ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายไว้ชัดเจนว่าจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลก  โดยได้กำหนดคำสำคัญให้จำง่ายๆว่า  มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน.  การที่ท่านได้สำเร็จการศึกษาไปนั้น  ทำให้ท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เป้าหมายนี้ได้   อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมของท่านนั้นควรเป็นไปในทางบวก  คือเพิ่มพูนให้เกิดพลังมากขึ้น   นั่นหมายความว่าท่านยังคงมีหน้าที่จะต้อง  พัฒนาตัวท่านต่อไปในขณะเดียวกันด้วย  คือ  ท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต  มุ่งหน้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามา   ทำกิจกรรมตามหน้าที่อย่างสุดฝีมือเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย  และ ต้องเรียนรู้จากการทำงานของท่านตลอดเวลา

UploadImage

รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานจัดงานพิธีฯ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้ารับปริญญา รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,591 คน โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน   ตั้งแต่ปีพุทธศักราช  2513  เป็นต้นมา  โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “ศรีปทุม” พร้อมทั้งได้พระราชทานความหมายว่า     “เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว”

UploadImage

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการจัดการเรียนการสอน  ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม   วิทยาเขตชลบุรี  และขอนแก่น โดย  มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับต่างๆ รวมทั้งสิ้น 90 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 10  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท จำนวน 17 หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จำนวน 63 หลักสูตร  ในคณะต่างๆ รวม 9 คณะ และ 5 วิทยาลัย โดยมีนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 335 คน นักศึกษาระดับปริญญาโท  จำนวน 924  คน และนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน  21,037 คน  รวมจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น 22,296 คน
 
##SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #Dek61 #DekSPU

UploadImage


UploadImage