นักศึกษาธุรกิจการบิน เรียนรู้กระบวนการและอาชีพด้านครัวการบิน

UploadImage
 

SPU นักศึกษาธุรกิจการบิน เรียนรู้กระบวนการและอาชีพด้านครัวการบิน

สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเกียรติ
จาก ดร.วัชรพงศ์ วิสุทธิพงศ์ Personnel Administration and Development Department
ฝ่ายครัวการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) มาบรรยายให้ความรู้ และแชร์ประสบการณ์
แก่นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ชั้นปีที่2 ในรายวิชา ALB200 บัณฑิตในอุดมคติทางอุตสาหกรรมการบิน
ในหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพครัวการบิน”

วันที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เรียนที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
#SPU #48ปีSPU #วิทยาลัยท่องเที่ยวและการบริการ #มหาวิทยาลัยศรีปทุม