ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังภาคอุดมศึกษา! ร่วมขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 สนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4

UploadImage
 

UploadImage

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมผลักดันการพัฒนาภาคการศึกษาไทย โดยเข้าร่วมสนับสนุนงาน “มหกรรมอุดมศึกษา: อุดมศึกษา – พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (UNIVERSITY EXPO)” เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)   ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2561  โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และประธาน ทปอ. เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม


ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

UploadImage
 
โดยภายในงาน  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เข้ารับโล่เกียรติยศ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน  เพื่อส่งเสริมภาคการศึกษาและผลิตบัณฑิตยุค 4.0 ช่วยขับเคลื่อน Thailand 4.0   จากผู้แทนพระองค์ ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ในงาน University XPO
 
UploadImage

นอกจากนี้ผู้แทนพระองค์ ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมและซักถามผลงานของนักศึกษาและอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมออกบูธแสดงในงาน โดยมี ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ธีรบูลย์ ฉลองมณีรัตน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาSPU ให้การต้อนรับ
 
UploadImage

โดยเข้าเยี่ยมชมบูธโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ IoT smart farm 4.0 ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ,โครงการหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้ทุพพลภาพครึ่งท่อนล่าง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,โครงการแสดงผลงาน AREA-BASED LEARNING เรียนผ่านประสบการณ์เชิงพื้นที่ และโครงการแสดงผลงาน การออกแบบจัดวางเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ VR.& App developed ของคณะดิจิทัลมีเดีย  ซึ่งผู้แทนพระองค์ได้ชื่นชมในผลงานว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
 
UploadImage

UploadImage

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาประเทศ หรือองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค นวัตกรรม 4.0 นั้น หัวใจสำคัญคือการสร้างคนให้มีคุณภาพและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองได้ ซึ่งต้องอาศัยบัณฑิตไทยเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0

UploadImage

สำหรับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นั้นกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมพัฒนาภาคการศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมบัณฑิตไทยให้มีศักยภาพเป็นบัณฑิต 4.0  เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วย Internet Of Thing หรือเทคโนโลยีดิจิตอล  ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า 200,000 คน
 
UploadImage

UploadImage