อาจารย์สุวรรณี ร่งจตุรงค์ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

UploadImage
 

อาจารย์คณะบัญชี spu นำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

อาจารย์สุวรรณี ร่งจตุรงค์ นำเสนอบทความวิชาการเรื่อง
“โครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2560” งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 (SPUCON2017)
วันที่ 14 ธันวาคม 2560