Promotion Fitness SPU : 1 Dec 2017 - 31 Jan 2018

UploadImage
 

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโปรโมชั่นต้อนรับลมหนาว
Promotion Fitness SPU เดือนธันวาคม 2560 - มกราคม 2561
สมัครสมาชิกศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ราคาพิเศษ
1. บุคคลภายใน
(เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ ,เจ้าหน้าที่ และครอบครัวบุคลากร)
สมัคร 4 คน เพียงคนละ 1,600 บาท/ปี/คน
สมัครคนเดียว 2,000 บาท/ปี/คน
2. ศิษย์เก่า
สมัคร 4 คน เพียงคนละ 2,500 บาท/ปี/คน
สมัครคนเดียว 3,500 บาท/ปี/คน
3. บุคคลภายนอก
สมัคร 3 คน เพียงคนละ 4,000 บาท/ปี/คน
สมัครคนเดียว 6,000 บาท/ปี/คน

อัตราค่าใช้บริการรายครั้ง
บุคคลภายใน (เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) 100.- บาท/ครั้ง
บุคคลภายนอก 300 บาท/ครั้ง
พบกันที่ อาคาร 30 ปี ศรีปทุม (อาคาร 9) ชั้น 11
หมดเขต 31มกราคม 2561นี้

โทร. 0 2579 1111 ต่อ 2397-9