BCS118 Contest Day ประกวดการสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

UploadImage
 

​วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
จัดการประกวดการสร้างสื่อโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
"BCS118 Contest Day"
ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1  อาคารสยามบรมราชกุมารี (อาคาร 5)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.