เชิญร่วมงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญร่วมงาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ โซน C ชั้น 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
กำหนดการ
เวลา 09.30 น.   คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม
พร้อมเพรียงกัน ณ  โซน  C  ชั้น 1 อาคาร 11
เวลา 10.00 น.   การแสดงชุดพ่อของแผ่นดิน
เวลา 10.15  น.  พิธีวางพุ่มเงิน-ทองถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร
- นักศึกษาวิชาทหาร
- สโมสรนักศึกษา
- คณะนิติศาสตร์
- คณะนิเทศศาสตร์
- คณะบริหารธุรกิจ
- คณะบัญชี
- คณะศิลปศาสตร์
- คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
- คณะวิศวกรรมศาสตร์
- คณะดิจิทัลมีเดีย
- วิทยาลัยนานาชาติ
- วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
- วิทยาลัยการบินและคมนาคม
- วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
- วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
- สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
 
เวลา 10.30 น.   ประธานในพิธี
- อ่านคำถวายเทิดพระเกียรติ
เวลา 10.55 น.   ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
เวลา 11.00 น.   ร่วมกันเขียนความรู้สึกในนิทรรศการ ล้านความรัก เพื่อพ่อหลวง เป็นอันเสร็จพิธีฯ