ครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม ครบรอบสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 ปี

UploadImage
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญชวนร่วม พิธีครอบครูไหว้ครูช่างสถาปัตยกรรม
ครบรอบสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 ปี

 
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง Student Lounge
อาคาร 5 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
กำหนดการ
08.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม และสาขาการออกแบบภายใน คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติพร้อมกันที่ห้องพิธี
08.30 น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์
09.09 น. พระสงฆ์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
10.09 น. พิธีบวงสรวงอาจาริยบูชา ครอบครูและไหว้ครูช่าง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน