บริหารธุรกิจ SPU เปิดกลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ เติมศักยภาพ นศ.

UploadImage
 

สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ จัดการบรรยายพิเศษ THE BUSINESS PROFESSIONAL การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ โดย รศ.ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด โครงการนี้เป็นโครงการเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ คณะบริหารธุรกิจขึ้น เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่นักศึกษา ตามแนวทางดังกล่าว โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะในสาขาวิชานั้นๆ มาบรรยายให้ความรู้และเล่าประสบการณ์ผ่านมุมมองของคนทำงาน การสร้างภาพลักษณ์ และการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับผู้บริโภคยุคใหม่ที่มีความเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้ไปในทิศทางใด พร้อมถึงวิธีการแก้ไขต่อภาพลักษณ์ เมื่อไปในทิศทางลบ พร้อมยกตัวอย่างการสร้างแบรนด์ที่ดีให้เป็นที่จดจำ ณ ห้องเธียร์เตอร์ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560