บริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม เชิญฟังเสวนา CEO TALK “เงินทองต้องวางแผน วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่”

UploadImage
 

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนฟังเสวนา CEO TALK อายุน้อย ร้อยล้าน ลงทุนในตลาดทุนไทย ในศตวรรษที่ 21 หัวข้อ “เงินทองต้องวางแผน : วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่”
และพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)  จำนวน 500,000 บาท

10.30 – 10.35 น.   กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ
                         โดย  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรวรรณ นันทแพศย์  รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
                                   
10.35 - 10.40 น.   พิธีรับมอบทุนการศึกษา “กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน)”                             
                         โดย  คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ 
                               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
                                     
                         ผู้รับทุน อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                               
10.40 - 11.00 น.   พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัด (มหาชน)” แก่นักศึกษาสาขาการเงิน จำนวน 10 ทุน
                                โดย คุณไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ 
                                      ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
 
                         ผู้รับทุน  1. นางสาวญาศิณีย์ ขันธศักดิ์
                                    2. นางสาวธัญลักษณ์ เดชสถิตย์
                                    3. นางสาวพรทิพย์ แสนสุข
                                    4. นางสาวภัทราภรณ์ อิทธิจันทร์
                                    5. นางสาวมิลตรา สุขจิต
                                    6. นางสาวยลดา อำนวยอุดมเดช
                                    7. นางสาวรณพร พุ่มพวง
                                    8. นายธนิสร เด่นชัย
                                    9. นายบวรนันท์ ขันเงิน
                                   10. นายอดิศักดิ์ โพธิ์ทอง  
                                                                 
                         มอบของที่ระลึก
                         โดย รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
                         ถ่ายภาพหมู่        
                         ผู้บริหารบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ไอร่า จำกัด (มหาชน)
                         คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
                         วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                         ศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร
                         คณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับทุน
 
11.00 -12.00 น.   การเสวนาพิเศษ หัวข้อ "เงินทองต้องวางแผน : วัยรุ่นอย่างเราเรื่องเงินเอาอยู่"   
                        โดย คุณปาวีณา เดชอิทธิกุล  รองกรรมการผู้จัดการ สายธุรกิจการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
                              คุณชยุต ปริญญาธนกุล  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
                              คุณฆ้องคมน์ บับภาเอก  นักวิเคราะห์สินเชื่อ บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)
                              และศิษย์เก่าสาขาการเงินและการธนาคาร
                                               
                              ดำเนินรายการโดย 
                              ดร.รัญชนา  รัชตะนาวิน  หัวหน้าสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
 
                              มอบของที่ระลึก
                              โดย รองศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
                                        
12.00 -13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ข้างห้องบอร์ดรูม