SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพสู่อาจารย์มืออาชีพ 4.0 วิทยาลัยในเครือไทยเทค

UploadImage
 

UploadImage

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทค ระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560  เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์อย่างมืออาชีพและเพื่อเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาการศึกษา Thailand 4.0  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน และมีผศ.ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดโครงการฯ  ณ  ห้อง  Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) 

UploadImage

UploadImage

ผศ.ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า  จากโลกแห่งการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้การพัฒนาอาจารย์ให้มีขีดความสามารถทันต่อโลกและเปิดรับสิ่งใหม่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ “การเป็นอาจารย์ อย่างมืออาชีพ” จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่อาจารย์ทุกคนจะต้องตระหนักเป็นอย่างมาก
 
การส่งเสริมองค์ความรู้อาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทค ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้พัฒนาโครงการ”การพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทค”นี้ขึ้นมาเพื่อให้อาจารย์สามารถนำองค์ความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีไปใช้ในการพัฒนาจนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฎิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างแท้จริง
 
ซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ในเครือไทยเทค มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

UploadImage

โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทค ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2560  ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 และห้อง เธียร์เตอร์ ชั้น3 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) โดยวันแรกในช่วงเช้า เป็นการจัดกิจกรรมสร้างความเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวก และการเปิดรับสิ่งใหม่ ในหัวข้อ”การสร้างพลังแรงจูงใจในการทำงาน” และหัวข้อ”ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในยุคแห่งการแข่งขัน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และในช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมในแบบ T-Tech หัวข้อ” ศาสตร์แห่งการเรียนรู้ ตัวตน” โดย วิทยากรคุณภาพ “คุณครูโอม”อาจารย์สุชาญวุฒิ กิ่งแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

UploadImage

และในวันที่สอง ช่วงเช้า เป็นกิจกรรมสร้างความเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวกและการเปิดรับสิ่งใหม่ หัวข้อ”ทัศนคติและการคิดบวกของอาจารย์มืออาชีพ” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  และการบรรยายหัวข้อ”Digital Transformation กับการสอนยุคใหม่” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ เรียนรู้เทคนิคการสอนอย่างมืออาชีพ หัวข้อ”มืออาชีพสร้างได้” โดยอาจารย์มืออาชีพ ผศ.ดร.สิรินธร  สินจินดาวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน SPU   และในช่วงบ่าย เรียนรู้สื่อการสอน เครื่องมือสำคัญสำหรับผู้สอน หัวข้อ”การพัฒนาสื่อการสอนในยุค Thailand 4.0” โดยวิทยากรมืออาชีพ ผศ.รัฐสภา  แก่นแก้ว  อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเรียนรู้การปรับLook ให้พร้อมต่อการเป็นอาจารย์มืออาชีพ หัวข้อ ”Professional Look บุคลิกภาพของอาจารย์มืออาชีพ” โดยวิทยากร อาจารย์ลัคณา สันติณรงค์ และกิจกรรมสร้างความเป็นทีม ทัศนคิตเชิงบวก ในหัวข้อ “ความคิดสร้างสรรค์กับการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่” โดยวิทยากร อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โดยภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นการมอบใบประกาศนียบัตร แก่อาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทคผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้

UploadImageUploadImageUploadImage

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2354   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2360   อีเมล์ : business@spu.ac.th
เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/commarts/  
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/nitatsart.sripatum
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที่ https://www.youtube.com/user/spucommarts
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #SPUสร้างผู้ประกอบการ #คณะบริหารธุรกิจม.ศรีปทุม
 
UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

UploadImageUploadImageUploadImage