ม.ศรีปทุม ติดอาวุธ “การเป็นอาจารย์ อย่างมืออาชีพ” แก่อ.วิทยาลัยเครือไทยเทค

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทค” เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี ไปใช้ในการพัฒนาตนให้เป็นอาจารย์อย่างมืออาชีพ พร้อมก้าวเข้าสู่การเป็นที่หนึ่งของโรงเรียนเอกชน
ทั้งนี้ภายในงาน ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ได้รับการ ในหัวข้อต่างๆ อาทิ “Digital Transformation กับการสอนยุคใหม่” และ “การพัฒนาสื่อการสอนในยุค Thailand 4.0” ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม