บริหารธุรกิจ SPU เปิดประสบการณ์ครูค้นหามุมมองใหม่เพื่อใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็ม 100

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์วิทยาลัยในเครือไทยเทค กิจกรรมสร้างความเป็นทีม ทัศนคติเชิงบวก และการเปิดรับสิ่งใหม่ พร้อมได้ดร. จันทร์ ชุ่มเมืองปัก ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเปิดโครงการและต้อนรับ อาจารย์วิทยาลัยในเครือไทเทค พร้อมได้ อาจารย์ดารา พงษ์สมบูรณ์ เป็นวิทยากร ในหัวข้อ “การสร้างพลังแรงจูงใจในการทำงาน” และ “ภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีมในยุคแห่งการแข่งขัน” ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560