Tech Talk ไปกับ IT SPU "การประยุกต์ใช้ Business Intelligence"

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บรรยายเปิดโลกความรู้ Tech Talk ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Business Intelligence มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ในยุค Big Data Analytics” โดยได้ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไอทีในเชิงธุรกิจ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุมUploadImage


UploadImage