ribbon

Tech Talk ไปกับ IT SPU "การประยุกต์ใช้ Business Intelligence"

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  บรรยายเปิดโลกความรู้ Tech Talk ในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ Business Intelligence มาเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ในยุค Big Data Analytics” โดยได้ผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อถ่ายทอดความรู้ และเทคนิคการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านไอทีในเชิงธุรกิจ ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร 40 ปี ศรีปทุมUploadImage


UploadImage