ว.การท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม รับโล่รางวัล จาก TPQI ในการยกระดับมาตรฐานองค์กร จากการเป็นองค์กรต้นแบบ พร้อมเดินหน้าสู่สากล

UploadImage
 

ว.การท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม รับโล่เกียรติคุณ ในการเป็นองค์กรต้นแบบ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการเข้าร่วมการโครงการในการพัฒนาองค์กรที่มีสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) พร้อมทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพระบบรองรับคุณวุฒิวิชาชีพ(สาขาวิชาชีพการบิน) โดยได้ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพทรูย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับโล่เกียรติคุณ จาก นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ โรงแรมมิราเคิล แกนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560