อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst) ยุค Thailand 4.0 สำคัญอย่างไร

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย 
ความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst) 
ยุค Thailand 4.0

โดย ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 
เวลา 15.00 - 16.40 น.
ห้อง Auditorium 1 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม   (อาคาร 11)  ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.