SPU : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ผนึกกำลัง IRPC และ สถาบันสิรินธรฯ ประกาศความร่วมมือด้านนวัตกรรมพัฒนาต้นแบบ “ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาต

UploadImage
 

UploadImage

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลัง บริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ประกาศความร่วมมือสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง”ต่อยอดการผลิต เพื่อสร้างโอกาสผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ เข้าถึงนวัตกรรม ตอบสนองความต้องการของผู้พิการ สู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต

UploadImage
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่างโดยดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

UploadImage


ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า ต้นแบบของนวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่างนี้ เกิดจากการคิดค้นของทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย นายสมบูรณ์ กมลภูจิตรคุปต์ นายณัฐพงศ์ คงมาลัย นายเศรษฐวิโชค นิลนวรัตน์ และนายอิทธิศักดิ์ อนันต์กานต์กุล โดยมี ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เรียกว่า “นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ช่วยเดินผู้ป่วยอัมพาตครึ่งล่าง” (Walking Assist Robot)โดยมุ่งหวังในการพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสให้ผู้ป่วย ผู้พิการได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง จึงได้ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนา ชุดหุ่นยนต์ช่วยเดิน สำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่าง” กับนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือคนพิการอัมพาตครึ่งล่าง ให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ ห้องสวนสน เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี บริษัท IRPC จำกัด(มหาชน) กรุงเทพฯ 

UploadImage

ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีสโลแกนว่า “Simply Significant” พลังสำคัญ ผลักดันสู่ความสำเร็จ เราเชื่อว่าทุกๆ คนมีความสำคัญเสมือนทุกๆ ฟันเฟืองในการผลักดันให้เกิดผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ร่วมกัน เรามีปรัชญาในการเรียนการสอนที่คัดสรรมุ่งเน้นในสิ่งสำคัญ สามารถใช้เป็นประโยชน์ กลั่นกรองเรื่องยากซับซ้อนทางวิศวกรรมให้เข้าใจง่าย ใช้งานได้จริง ผ่านการฝึกปฏิบัติอย่างตรงจุด ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ลึกและสนุกกับประสบการณ์จริง เป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในสังคม “ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและศิษย์เก่าทุกรุ่น ทำให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถก้าวต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง และผลจากความมุ่งมั่นและอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียน และความเพียรพยายามในการทำงานของทีมนักศึกษาของเราในครั้งนี้ ส่งผลให้พวกเขาได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ มากมาย และ สำหรับรางวัลที่ได้รับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ วันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2558 รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ – สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลชนะเลิศ หัวข้อการประกวดหุ่นยนต์เพื่อสังคม ในการแข่งขันประกวดหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ เพื่อกระบวนการผลิต ครั้งที่ 3 หรือ RACMP 2014 ซึ่งจัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) และสถาบันไทย-เยอรมัน พร้อมด้วย 2 รางวัลจาก “Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) 30 ก.ย.- 4 ต.ค. 58 ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ได้แก่ รางวัล “Honorable Mention” by Taipei Int’l Invention Show & Technomart และ รางวัล “Leading Innovation Award” by International Intellectual Property Network Forum (IIPNF) นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลทุน 20,000 บาท จาก เถ้าแก่น้อย เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ อีกด้วย

UploadImage

ถือเป็นความภาคภูมิใจของเราชาววิศวะ-ศรีปทุม เป็นอย่างยิ่ง และเราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนเรียนรู้คุณค่าแห่งความอดทน ความเสียสละ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำให้เป็นบัณฑิตวิศวกรที่มีคุณค่าต่อสังคม เป็นเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัยศรีปทุมตลอดไป “รางวัลต่างๆ ที่เราได้รับมาถือเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีของประเทศไทยที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนไทยเราก็มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอเพียงเรามีความตั้งใจจริงและมีความพยายาม มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ เท่านี้ก็สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เราสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมและประเทศชาติเราได้ ” ผศ.ดร.ชลธิศ” กล่าว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2147,2157,1315,1329,1202   โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2147   
อีเมล์ : engineering@spu.ac.th  เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/engineer/
หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่  https://www.facebook.com/EngineeringSripatum/
หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends
#SRIPATUM #SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
#SPUสร้างผู้ประกอบการ #นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการอัมพาตครึ่งล่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.ศรีปทุม

UploadImage

UploadImage