นิติรัฐกิจและการบริหาร SPU เปิดเวทีบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล

UploadImage
 


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชิญฟังการเสวนา "การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล"
โดยวิทยากร  ดร.วิทย์  สิทธิเวคิน  นักบริหารและผู้ประกาศอิสระ
 
​วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 โซน A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
 
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. เปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุนีย์  มัลลิกะมาลย์
             ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
09.15 น. บรรยาย เรื่อง  “กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ภายใต้การบูรณาการ 3 ศาสตร์ ในยุคไทยแลนด์ 4.0”
             โดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักบริหารและผู้ประกาศข่าวอิสระ
10.15  น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จาก ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน นักบริหารและผู้ประกาศข่าวอิสระ     
และอาจารย์ ดร.นันทพล กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร
12.15 น. ตอบข้อซักถาม และกล่าวปิดงาน