มองและวิเคราะห์ให้เป็น ไม่ยากอย่างที่คิด กับ การปิดงบการเงิน ยุค 4.0

UploadImage
 

จบลงไปแล้วกับโครงการ การปิดงบการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงินยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยที่วิทยากรได้มาแนะนำถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีและการหาผลการดำเนินงานเพื่อที่จะได้ทราบถึงกำไรสุทธิ ทำให้นักศึกษาได้สามารถมองเห็นภาพและเข้าใจในการทำงานปิดงบบัญชี รวมถึงการวิเคราะห์การเงินได้ โดยวันสุดท้ายของโครงการได้รับเกียรติวิทยากรจากธนาคาร UOB มาบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยคุณวลี ฉันทกิจวัฒนา SVP, Head of Business Banking Credit มาเป็นผู้บรรยายเรื่อง พื้นฐานงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจและตัวอย่าง ,คุณนรเศรษฐ วัฒนไชย VP-Credit Audit มาบรรยายในหัวข้อ ความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และ คุณทัสนีย์ ทวีศักดิ์ชิดชัย Credit Audit Manager มาบรรยายเรื่อง มุมมองของผู้ตรวจสอบภายในต่อการอนุมัติสินเชื่อ และปิดท้ายด้วยการมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง ออดิทอเรี่ยม อาคาร 40ปีศรีปทุม วันที่ 5 สิงหาคม 2560