ก้าวแรก..สู่ประสบการณ์จริง ณ ประเทศญี่ปุ่น SPU จับมือ AJLS ร่วมสร้างหลักสูตร ผลักดัน นักเรียน-นักศึกษา ก้าวสู่ตลาดแรงงานประเทศญี่ปุ่น

UploadImage
 

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการของ 2 องค์กรทางด้านการศึกษา ระหว่างหลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ หลักสูตรฝึกอบรมของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย หรือในนาม AJLS จับมือสร้างหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางในด้านภาษาญี่ปุ่นร่วมกัน เพื่อมุ่งเน้นผลักดันและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาญี่ปุ่นได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ พร้อมรับประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมจบการศึกษาออกไปประกอบอาชีพทั้งในและต่างประเทศ ทั้งในเวทีระดับอาเซียน หรือระดับโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีคุณภาพ โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทั้ง 2 สถาบัน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ คุณจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ครูใหญ่ ผู้แทนจาก โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้  ณ บอร์ดรูม อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวถึงการร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ในการประชุมไว้ว่า “การร่วมมือในครั้งนี้เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบันโดยตรง โดยจะต้องแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยหลังจากที่เราทำความร่วมมือกันแล้ว ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ไปฝึกปฏิบัติงานจริงที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนในด้านนักเรียนของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย ก็คือเราจะผลักดันให้ได้รับปริญญาตรี ภาษาญี่ปุ่นสื่อสารธุรกิจไปด้วย ในระหว่างที่ฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการขยายโอกาสการทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ของนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน เปิดประตูสู่การทำงานที่กว้างขึ้น”
กล่าวโดยสรุปการร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการสื่อสารด้านภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียนนักศึกษา และเป็นการเปิดประตูสู่อาชีพในประเทศญี่ปุ่นให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อมุ่งหวังในการนำความรู้ความสามารถที่ได้สั่งสมมาเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพพร้อมกลับมาพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป