วิศวะ ปี60 เรียนศรีปทุม 2 ปี + 2 ปีที่ออสเตรเรีย รับปริญญาจาก Griffith University + กว. จากสภาวิศวกร ทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย

UploadImage
 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ทั้ง 5 หลักสูตร ได้ปรับปรุงให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรม และสังคม ซึ่งวิศวกรทุกๆ สาขาจะเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศเข้าสู่ยุคของ Thailand 4.0 โดยได้เปิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชา

CIVIL
ENGINEERING

วิศวะ ปี60 เรียนศรีปทุม 2 ปี + 2 ปีที่ออสเตรเรีย รับปริญญาจาก Griffith University + กว. จากสภาวิศวกร ทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย01
วิศวกรรมโยธา
ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพ การพัฒนาวัสดุก่อสร้าง การวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ การสำรวจพื้นที่ต่างๆ รวมไปถึงการบริหารจัดการก่อสร้าง โดยใช้ทรัพยากรและวัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เส้นทางอาชีพการทำงาน
• วิศวกรผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง
• ผู้รับเหมา โครงการงานวิศวกรรมโยธา อาคาร สาธารณูปโภค
• วิศวกรออกแบบงานโครงสร้างอาคาร และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
• วิศวกรโครงข่ายถนนและการพัฒนาเมือง
• วิศวกร ขนส่ง โลจิสติกส์


เปิดโอกาสสู่อาชีพวิศวกรระดับ International โครงการ “2+2 วิศวกรไทยสู่เวทีโลก” กับ Griffith University ประเทศออสเตรเลีย
       นักศึกษาเรียน 2 ปี ที่ ม.ศรีปทุุม + 2 ปี ที่ Griffith University ได้รับปริญญาจาก Griffith University และสามารถทำงานเป็นวิศวกรที่ประเทศออสเตรเลียได้เลย หรือหากกลับไทย เรียนต่อ ม.ศรีปทุม อีก 1 เทอม เพื่อรับปริญญาจาก ม.ศรีปทุม อีกหนึ่งใบและสามารถขอสอบใบ กว. จากสภาวิศวกรได้

 

ELECTRICAL

ENGINEERING

วิศวะ ปี60 เรียนศรีปทุม 2 ปี + 2 ปีที่ออสเตรเรีย รับปริญญาจาก Griffith University + กว. จากสภาวิศวกร ทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย02
วิศวกรรมไฟฟ้า
เป็นสาขาที่มีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ด้านพลังงาน และความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน มุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งด้านทฤษฎี ระบบความคิด และการปฏิบัติ ตอบสนองต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

เส้นทางอาชีพการทำงาน
• วิศวกรออกแบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
• วิศวกรระบบเมคคาทรอนิกส์ ในอุตสาหกรรม หรืออาคารอัจฉริยะ
• วิศวกรโครงการ งานติดตั้ง บำรุงรักษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
• วิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงาน งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม
• ผู้รับเหมางานด้านระบบไฟฟ้า งานระบบวัดคุมอุตสาหกรรม ระบบสื่อสาร
• วิศวกรระบบพลังงาน ในอาคาร และอุตสาหกรรม

เปิดกลุ่มวิชา “ระบบหุ่นยนต์และการควบคุมอัตโนมัติ”
เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียน โดยมุ่งเน้นความชำนาญระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ที่กำลังเป็นที่ต้องการจำนวนมากในอุตสาหกรรมและสังคมยุค Digital นอกเหนือจาก กลุ่มวิชา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่ยังคงเติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาประเทศ

 

MECHANICAL

ENGINEERING
วิศวะ ปี60 เรียนศรีปทุม 2 ปี + 2 ปีที่ออสเตรเรีย รับปริญญาจาก Griffith University + กว. จากสภาวิศวกร ทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย03
วิศวกรรมเครื่องกล
เป็นหนึ่งในสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์หลักที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศและเป็นที่ต้องการเสมอมา โดยศึกษาการออกแบบและควบคุมใช้งานระบบทางกลของ เครื่องจักรอุปกรณ์ ยานยนต์ และระบบทางพลังงาน ฯลฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานในภาคธุกิจ อาคาร บ้านพักอาศัย ในโรงงานอุตสาหกรรม

เส้นทางอาชีพการทำงาน
• วิศวกรควบคุมการติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อ และ ระบบทางกล ภายในอาคาร/โรงงานอุตสาหกรรม
• วิศวกรอำนวยการผลิต วิศวกรควบคุมคุณภาพสินค้า วิศวกรควบคุมเครื่องจักรกล
• วิศวกรบริหารงานซ่อมบำรุง
• วิศวกรหรือผู้ประกอบการทางระบบพลังงาน

เปิดรอบเรียน นอกเวลาราชการ
สำหรับมืออาชีพ โดยเฉพาะผู้จบ ปวส. ที่ต้องการทำงานเต็มเวลาในวันทำงาน และแสวงหาความรู้เพื่อเปิดโอกาสสู่วิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ที่กำลังเป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดสาขาหนึ่ง ทั้งทางด้านงานเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานระบบงานอาคาร ซึ่งรวมถึง ระบบปรับอากาศและท่ออาคาร โดยเฉพาะระบบ Smart Building ที่ระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติถูกนำมา

 

AUTOMOTIVE

ENGINEERING
วิศวะ ปี60 เรียนศรีปทุม 2 ปี + 2 ปีที่ออสเตรเรีย รับปริญญาจาก Griffith University + กว. จากสภาวิศวกร ทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย04
วิศวกรรมยานยนต์
ตอบสนองความต้องการวิศวกรในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ รวมถึงแข่งขันยานยนต์ การบริการซ่อมบำรุง การปรับปรุงสมรรถนะ ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางกลไกการทำงานของชิ้นส่วนยานยนต์การนำเชื้อเพลิงและพลังงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เส้นทางอาชีพการทำงาน
• วิศวกรออกแบบ ปรับปรุงสมรรถนะยานยนต์สำหรับการแข่งขัน และ ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลในอุตสากรรมยานยนต์
• วิศวกรออกแบบ ทดสอบ ควบคุมการติดตั้งงานทางด้านยานยนต์และเครื่องจักรกล

เปิดวิชาและการฝึกปฏิบัติทางด้าน Motor Sport หรือกีฬาแข่งขันยานยนต์
เน้นความชำนาญทางด้านการปรับปรุงสมรรถนะยานยนต์ ซึ่งเป็นความฝันของชาวคนรักรถ และเป็นโอกาสอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้าน Motor Sport Entertainment ที่กำลังเติบโต นอกเหนือจากวิชาชีพวิศวกรในอุตสาหกรรมยานยนต์


 

INDUSTRIAL

ENGINEERING
วิศวะ ปี60 เรียนศรีปทุม 2 ปี + 2 ปีที่ออสเตรเรีย รับปริญญาจาก Griffith University + กว. จากสภาวิศวกร ทำงานเป็นวิศวกรที่ออสเตรเลีย05
วิศวกรรมอุตสาหการ
บูรณาการงานวิศวกรรมและการบริหารธุรกิจในการวางระบบกระบวนการทำงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ศึกษาการออกแบบ ปรับปรุง การจัดตั้งระบบปฏิบัติงาน เน้นให้เกิดความสอดคล้องระหว่างคน วัสดุ และเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด ต่อ การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และการขนส่ง

เส้นทางอาชีพการทำงาน
• วิศวกรกระบวนการผลิต โลจิสติกส์ และบริหารงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม และองค์กรของรัฐ เช่น อุตสาหกรรมค้าส่งค้าปลีก นำเข้า ส่งออก ขนส่ง
• วิศวกรบริหารการขนส่งกระจายสินค้าและคลังสินค้า

เปิดกลุ่มวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพื่อมุ่งเน้นความชำนาญทางด้านกระบวนการโลจิสติกส์ ที่ตอบสนองต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมทางด้านนี้ของประเทศและภูมิภาค นอกเหนือจาก กลุ่มวิชาทางด้าน วิศวกรรมอุตสาหการ ที่มุ่งเน้นระบบกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ทั้ง อุตสาหกรรมการผลิต การบริหารจัดการงานก่อสร้าง และงานธุรกิจอื่นๆ

 

#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #วิศวะ ศรีปทุม