นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม EWHA WOMANS UNIVERSITY อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้

UploadImage
 

คณะอาจารย์วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท เดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม EWHA WOMANS UNIVERSITY  ที่ จ.อินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 8-12 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

โดยมีคณะที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้
1.หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
2.หลักสูตรการบริหารการศึกษามหาบัณฑิต
3.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

UploadImage