วิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบสมองกลอัจฉริยะ ครั้งที่2

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นและระบบสมองกลอัจฉริยะ ครั้งที่2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอบสนองกับความต้องการภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เห็นความสำคัญ จึงเปิดโอกาสให้นักเรียนและอาจารย์ที่สนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องคอนเวนชั้่น ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม