"ครั้งแรกในประเทศไทย มหาวิทยาลัยยักษ์ใหญ่ ของรัฐและเอกชนร่วมมือผลิตบัณฑิต ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม"

UploadImage
 

ศูนย์วิจัยด้านการจัดการยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผนึกกำลังสร้างหลักสูตรร่วมกัน นำร่องด้วย 3 หลักสูตร สุดฮอต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล การตลาด และการจัดการ จากความร่วมมือกันของ ทั้ง 2 สถาบัน ในการออกแบบกระบวนการเรียน การสอน และการฝึกสอนภาคปฏิบัติ  เพื่อให้ด้านวิชาการ และด้านทักษะการปฏิบัติ เกิดการสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกันและกันโดยมี ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน และรศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย  ผศ.ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผศ.ดร.รวิภา  อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560