หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต (M.M.) คือ กุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ Thailand 4.0

UploadImage
 

UploadImage
“ฟิล์ม รัฐภูมิ โตคงทรัพย์”
นักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เพียงคุณเปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตคุณก็เปลี่ยน  เรียนกับตัวจริงสำเร็จได้จริง
สภาวะการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกระแสโลกาภิวัฒน์ ถือเป็นแรงผลักดันให้องค์การต่างๆ ต้องสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการองค์การให้ทันสมัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเกินความหวังของลูกค้าและ ผู้รับบริการ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต จึงเป็นคำตอบสำหรับผู้บริหารที่ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักบริหารจัดการระดับกลางและระดับสูงที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อ รองรับความต้องการของภาคธุรกิจและภาครัฐ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 


 
ระดับปริญญาโท 
ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนภายใน 31 พฤษภาคม 2560 รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง ระหว่าง วันที่ 1 ถึง 30 มิถุนายน 2560 รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ระดับปริญญโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีีมหาบัณฑิต 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 
สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 11 อาคาร 11 
โทร: 02 558 6888 ต่อ 3003-4